Asistent medical, îngrijitoare, asistent social, infirmieră (19 posturi) – Spitalul Judeţean Focşani

Asistent medical, îngrijitoare, asistent social, infirmieră (19 posturi) – Spitalul Judeţean Focşani

 • Full Time
 • Focsani

Website Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Pantelimon“, Focşani

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Pantelimon“, Focşani organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată funcţiilor contractuale, vacante, astfel:

• 1 post asistent medical debutant (PL) – Compartiment Gastroenterologie;
• 1 post asistent medical debutant (PL) – Compartiment Nefrologie;
• 1 post asistent medical debutant (PL) – Secţia Neonatologie;
• 1 post asistent medical debutant (PL) – Secţia medicină internă;
• 1 post asistent medical debutant (PL) – Secţia A.T.I.;
• 1 post asistent medical debutant (PL) – Compartiment Oftalmologie;
• 1 post asistent medical principal (PL) – Secţia Pediatrie
• 1 post îngrijitoare – Secţia Neonatologie;
• 1 post îngrijitoare – Secţia Psihiatrie
• 1 post infirmieră debutantă – Secţia Psihiatrie;
• 1 post îngrijitoare – Secţia Pediatrie;
• 1 post îngrijitoare – Compartiment Gastroenterologie;
• 1 post îngrijitoare – Secţia Reumatologie;
• 1 post îngrijitoare – Secţia Pneumologie;
• 4 posturi asistent medical debutant (PL) – U.P.U.-S.M.U.R.D.;
• 1 post asistent social debutant (S).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • pentru posturile de asistent medical debutant:
  • diplomă şcoală postliceală, iară vechime;
  • diplomă de bacalaureat.
 • pentru postul de asistent medical principal:
  • diplomă şcoală postliceală;
  • diplomă de bacalaureat;
  • gradul de principal.
 • pentru posturile de îngrijitoare şi infirmieră debutantă:
  • diplomă şcoală generală;
  • fără vechime.
 • pentru postul de asistent social debutant (S):
  • diplomă de licenţă;
  • fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 noiembrie 2017, ora 16:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 21 noiembrie 2017, ora 09:00: proba scrisă pentru toate posturile;
 • 24 noiembrie 2017, ora 09:00: proba practică (asistent medical (PL);
 • 27 noiembrie 2017, ora 09:00: proba interviu (infirmieră debutantă, îngrijitoare, asistent social debutant (S)).
 • 29 noiembrie 2017, ora 09:00: proba interviu (asistent medical debutant (PL), asistent medical principal (PL)).

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Relaţii suplimentare la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Pantelimon“, Focşani, cu sediul în Focşani, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, judeţul Vrancea, telefon 0237/625000, interior 278, www.spitalvn.ro.

  Dă mai departe: