6 posturi vacante la Biblioteca Județeană Vrancea

6 posturi vacante la Biblioteca Județeană Vrancea

 • Full Time
 • Focsani

Biblioteca Judeteana Vrancea

Biblioteca Judeţeană „DUILIU ZAMFIRESCU” Vrancea organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:

– Bibliotecar Grad II, studii superioare – 2 posturi ;

– Bibliotecar Debutant, studii superioare – 1 post;

– Bibliotecar Treapta IA, studii medii – 1 post;

– Şofer Treapta I, studii medii – 1 post;

– Muncitor Treapta I, studii medii/generale – 1 post;

Concursul se va desfăşura astfel :

Pentru posturile de specialitate (bibliotecari) :

Proba scrisă a concursului în data de : 15 decembrie 2017, ora 9,00;
Interviul concursului în data de : 20 decembrie 2017, ora 10,00;

Pentru posturile administrative (şofer şi muncitor) :

Proba scrisă a concursului în data de : 15 decembrie 2017, ora 9,30;
Interviul concursului în data de : 20 decembrie 2017, ora 10,30;

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, la sediul instituţiei din Focşani, str. Maior Gheorghe Sava nr. 4 – Birou Resurse Umane, în termen de 10 zile lucrătoare, de la data publicării Anunţului, privind organizarea concursului şi trebuie să conţină obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din Regulamentul – cadru, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi anume:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, (certificate de nastere, de casatorie, după caz) ;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă/meserie (copie);
 5. cazierul judiciar sau o Declaraţie pe propie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  1. Aviz psihologic pentru candidaţii la postul de: “şofer”!
 7. curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate, trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidaţii declaraţi ADMIŞI la selecţia dosarelor, care au depus la înscriere o Declaraţie pe propria răspundere că nu au antecedente penale, au obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului

Actele prevăzute la alin.1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţii generale de participare la concurs, sunt cele prevăzute de art.3 din Regulamentul –cadru aprobat de H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume :

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza Adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice pentru postul de Bibliotecar Grad II (S) :
– studii superioare cu diplomă de licență
– cursuri de biblioteconomie / atestat
– vechime în profesia de bibliotecar, minim 6 luni;
– abilități de comunicare;
– competenţe în utilizarea echipamentelor IT;
– capacitatea de adaptare la situații noi;
– spirit de echipă.

Condiţiile specifice pentru postul de Bibliotecar Debutant (S) :
– studii superioare cu diplomă de licență – profil filologic;
– abilități de comunicare;
– competenţe în utilizarea echipamentelor IT;
– capacitatea de adaptare la situații noi;
– spirit de echipă.
Condiţiile specifice pentru postul de Bibliotecar Treapta IA (M):
– studii liceale cu diplomă de bacalureat
– vechime în profesia de bibliotecar, minim 10 ani;
– atestat cursuri de biblioteconomie;
– abilități de comunicare;
– competenţe în utilizarea echipamentelor IT;
– capacitatea de adaptare la situații noi;
– spirit de echipă.
Condiţiile specifice pentru postul de Şofer Treapta I (M):
– Studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
– Vechime minimă 10 ani în specialitatea de conducător auto;
– Permis de conducere categoria B;
– Fără antecedente penale rutiere;
– Cunoştinţe minime de mecanică auto şi de prim ajutor ;
Condiţiile specifice pentru postul de Muncitor Treapta I (M/G):
– Studii medii/profesionale;
– Vechime în muncă, minimum 5 ani ;
– Certificat de calificare profesională (electrician; instalator; mecanic; tâmplar );
– Îndemanare şi abilităţi practice;
– Disponibilitate pentru program flexibil.

Bibliografiile pentru fiecare post se afişează la sediul central, la sediul din str. Maior Gheorghe Sava Nr. 4 şi pe site-ul instituţiei www.bjvrancea.ro . Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei din str. Maior Gheorghe Sava Nr. 4 – Birou Resurse Umane şi la telefon : 0237/231161.

Sursa: bjvrancea.ro

Dă mai departe: